عنوان
فرش عاج

فرش عاج- به كنايه از برف كه روي زمين را سفيد كرده است" به عنوان سومين مجموعه صاحب اثر "آوا"، در حال تنظيم است كه شامل ديگر اشعار منتخب صاحب اثر پس از اتمام دو مجموعه "دل آوا" و "يادنامه" مي باشد و از نظر مفهومي اين مجموعه دلالت بر پهن كردن مسيري براي روندگان مسير زندگي و تلاطم هاي دروني, بيروني و مخاطرات آن دارد.

یادنامه

شعر يادنامه بيانگر نحوه كليات تنظيم دومين مجموعه صاحب اثر "آوا" است كه در سال ١٣٩٦ در حال نوشتن آن هستيم و نوشته هاي آن در پاسخ يا تكميل نوشته شعراي ديگر و يا بيان همان مفهوم با بياني متفاوت است.

دل آوا

شعر دل آوا بيانگر نحوه و دلايل نگارش مجموعه دل آوا مشتمل بر صد شعر منتخب صاحب اثر "آوا" است كه جرقه آن در فروردين ١٣٩٤ زده شد و در بهمن ماه همان سال تصميم به نوشتن اين ديوان با بي نظمي خاص خود گرفتيم.